O Stowarzyszeniu


Cele i formy działania
Stowarzyszenia Pomocy

Dzieciom i Młodzieży „Arka”

* pomoc i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkół powiatu konińskiego, w tym pomoc w przystosowaniu budynku szkoły do ich potrzeb,
* organizowanie doraźnej pomocy materialnej w formie zbiórek odzieży, pomocy szkolnych, podręczników dla potrzebujących uczniów,
* założenie i prowadzenie w ZSB Konin świetlicy terapeutyczno-wychowawczej oraz opiekę nad uczniami uczęszczającymi do świetlicy, organizację dodatkowych form spędzania czasu wolnego młodzieży,
* organizowanie różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego dla uczniów szkoły i podopiecznych świetlicy terapeutyczno-wychowawczej,
* pomoc w opiece zdrowotnej nad uczniami i matkami młodocianymi w naszym powiecie,
* organizowanie warsztatów artystycznych, kulinarnych i przygotowywanie do roli gospodyń domowych,
* tworzenie warunków do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej przy wykorzystaniu infrastruktury społecznej,
* rozwijanie zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu w życiu społecznym (przy udziale osób starszych).